Aspen Hotel | Terms and Conditions

Kişisel Verilerin Korunması

Konaklama Belgesi İşlenen Bilgilere İlişkin için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre LOOP TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Aspen Otel” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de siz değerli misafirlerimize şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Aspen Otel tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Konaklama belgesinde birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz değerli misafirimiz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Aspen Otel] veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

Kimlik (Ad-Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi vd.),

İletişim (Adres, e-posta, telefon),

Müşteri İşlem (Geliş Tarihi, Ayrılış Tarihi vd.)

Hukuki İşlem (İmza ve İmza Tarihi) verileriniz

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Konaklama Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

(Konaklama süresince bilgilerinizin elde edilmesi hizmet sözleşmesinin ifası için gereklidir.)

Kimlik (Ad-Soyad,Doğum Yeri, Doğum Tarihi vd.),

İletişim (Adres, e-posta, telefon),

Müşteri İşlem (Geliş Tarihi, Ayrılış Tarihi vd.)

Hukuki İşlem (İmza ve İmza Tarihi) verileriniz

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Konaklama Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı korumak için konaklama belgesini saklıyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Konaklama belgesini doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

  • Kılınçarslan, Mermerli Banyo Sk. No: 25, 07100 Muratpaşa/ANTALYA adresine yazılı olarak;
  • loopturizm@hs01.kep.tr kep adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak kvkk@aspenhotel.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Aspen Hotel, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.